About
CEO Ph?m Ti?n là bi?u tu?ng c?a s? xu?t s?c và t?m nhìn trong linh v?c cá cu?c tr?c tuy?n. V?i s? d?n d?t tài ba, ông dã bi?n công ty thành m?t trong nh?ng nhà cái hàng d?u, k?t h?p gi?a công ngh? tiên ti?n và d?ch v? khách hàng xu?t s?c. Ði?u này dã dem l?i cho ngu?i choi tr?i nghi?m không th? ph? nh?n và d?nh v? Ph?m Ti?n nhu m?t trong nh?ng lãnh d?o hàng d?u trong ngành.
Thông tin b?n thân:
H? và tên th?t d?y d?: Ph?m Quang Ti?n
Sinh ngày: 14/11/1990
Quê g?c t?i: Vinh Châu t?nh Sóc Trang
H?c v?n: Ðã t?t nghi?p v?i b?ng xu?t s?c t?i tru?ng d?i h?c Tin h?c và Công Ngh? Tp H? Chí Minh và du h?c t?i Ð?i h?c Texas ? (UT Austin) – Ð?i h?c Công l?p t?t nh?t t?i Austin c?a M?.

Thông tin liên h?:
Website: https://keonhacai678.com/pham-tien/
Email: contact.ceophamtien@gmail.com
Hotline: 0965899999
Ð?a ch?: 575/S9 Ð. Nguy?n Tri Phuong, Phu?ng 14, Qu?n 10, Thành ph? H? Chí Minh, Vi?t Nam
#Phamtienceo #Phamtienceo_keonhacai #Phamtienceo_CEO #Phamtienceo_Founder #Phamtienceo_Success
https://fr.gta5-mods.com/users/phamtienceo
https://hi.gta5-mods.com/users/phamtienceo
https://hi.gta5-mods.com/users/phamtienceo
https://hu.gta5-mods.com/users/phamtienceo
https://id.gta5-mods.com/users/phamtienceo
Comments
Issues with this site? Let us know.