About
"Bá Thi?n Luong là m?t chuyên gia bóng dá có kinh nghi?m hon 10 nam trong linh v?c này, và d?c bi?t là m?t fan c?ng c?a Manchester United.
Thông tin tác gi?: https://doihinhmu.com/author/bathienluong/
Sinh ngày: 26/01/1990
Ông t?t nghi?p Ð?i h?c Bách Khoa
Nguyên quán: Phú Th?, Ðông Xuân, Sóc Son, Hà N?i, Vi?t Nam
#ba_thien_luong, #bathienluong
V?i ki?n th?c và dam mê sâu s?c v? bóng dá, cùng v?i b? dày kinh nghi?m, Bá Thi?n Luong có th? dã và dang dóng góp tích c?c vào c?ng d?ng ngu?i hâm m? và là m?t ngu?n c?m h?ng trong linh v?c này."
Comments
Issues with this site? Let us know.